جزوه  درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

سوالات تستی کتاب تایپ رایانه

-----------------------------------------------------------------فصل1------------------------------------

1- کدام یک از نرم افزارهای زیر واژه پرداز می باشند ؟

الف)power point ب) word ج)Access د) Fox pro

2- کدام یک از Ribbon های زیر برای درج گزینه ها در word استفاده می شود ؟

الف ) Insert ب) Home ج) Review د) view

3- کلید میان بر گزینه new در Word چه می باشد ؟

الف ) Alt + M ب) Alt + N ج) Ctrl + M د) Ctrl + N

4- کدام کلید برای لغو عملیات کاربرد دارد ؟

الف ) Esc ب) Enter ج) Quit د) Cancel

----------------------------------------------------فصل2-------------------------------------------------------------------------------

1- پسوند فایل های Word 2013 چه می باشد ؟

الف ) docx . ب) .dotx ج) doc . د) dot .

2- کلید میان بر تغییر ساختار تایپ چه می باشد ؟

الف) Alt + shift ب) Shift چپ ج) Ctrl + Shift د) Alt راست

3- کدام سبک نگارش نوشته را ضخیم و کج میکند ؟

الف) Bold ب) italic Bold ج) italic د) مورد الف و ج

4- برای ذخیره سازی مجدد یک فایل کدام گزینه مناسب است ؟

الف ) Open ب) Back up ج) Save د) Save As

------------------------------------------------------------------------فصل3----------------------------------------------------------

1- با انتخاب کدام گزینه در زمان جستجو بین حروف بزرگ وکوچک تفاوت وجود دارد ؟

الف ) All ب) Replace ج) Match Case د)Find Whole

2- کلید میانبر گزینه ی Select All برای انتخاب چه می باشد؟

الف) Shift + Ctrl + A ب) Ctrl + E ج) N Ctrl + د) A +Ctrl

3- کلید Ctrl به همراه کدام کلید ، سبب انجام عمل Cut می شود ؟

الف ) P ب) X ج) C د) V

4- برای لغو آخرین عمل از کدام فرمان استفاده می کنیم ؟

الف) Alt + Y ب) Ctrl + D ج) UNDO د)Redo

-------------------------------------------------------------------------فصل4-----------------------------------------------------------

1- کدام بخش از زبانه ها ی Font مربوط به پنجره ی Font برای تنظیمات زبان های راست به چپ استفاده می شود ؟

الف) Right – to – Left ب) All Text ج) Latin Text د) Complex

2- برای تبدیل حروف بزرگ به کوچک و بالعکس از کدام گزینه ی Change Case استفاده می کنیم ؟

الف) Lower Case ب) Upper Case ج) Toggle Case د) Sentences

3- کلید میان بر 1،5 برابر کردن فاصله ی بین خطوط پاراگراف چیست ؟

الف) Ctrl + 5 ب) Ctrl +1 ج) Ctrl + 2 د) Ctrl + 0

4- برای ایجاد یک علامت در نوشته و برای راحت پیدا کردن آن قسمت از متن ، کدام گزینه کاربرد دارد ؟

الف) Book mark ب) Find ج) Go To د ) هیچ کدام

-------------------------------------------------------------------------فصل5------------------------------------------------------------

1- برای ایجاد سبک از کدام گزینه باید استفاده کرد ؟

الف ) Style ب) Theme ج)Template د) هر سه مورد

2- برای ایجاد سبک های عادی از کدام گزینه باید استفاده کرد ؟

الف) Footer ب) Normal ج) Header د) Heading

3- برای ایجاد کلید میانبر یک سبک ، از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Modify ب) Style ج) Shortcut Key د) Shortcut

4- برای ذخیره ی یک فایل به صورت الگو کدام گزینه را باید از قسمت Save as Type انتخاب کنیم ؟

الف) Theme ب) Word ج) Template د)Word Template

--------------------------------------------------------------------------فصل6-------------------------------------------------------------

1- اندازه ی پیش فرض Tab چند سانتیمتر می باشد؟

الف) 1,27سانتی متر ب) 1,7سانتی متر ج)2,1 سانتی متر د)2 سانتی متر

2- کدام نوع تب ، داده ها را از سمت راست تراز می کند ؟

الف) Left ب) Right ج) Center د) Bar

3- نوع خط چین تب در کدام قسمت مشخص می شود ؟

الف) Default ب) Alignment ج) Point د) Leader

4- تب مربوط به اعداد اعشاری کدام گزینه می باشد ؟

الف ) Center ب) Left ج) Bar د) Decimal

---------------------------------------------------------------------فصل7---------------------------------------------------------------

1- اگر بخواهیم یک جدول را طوری تنظیم کنیم که اندازه ی آن به اندازه ی پنجره ی Word تغییر اندازه پیدا کند ، کدام گزینه را باید انتخاب کنیم ؟

الف ) Auto Fit To table ب) Auto Fit To Window ج) Auto Fill To Screen د) Auto Fit To Content

2- برای ادغام خانه های جدول از کدام گزینه باید استفاده کرد ؟

الف)Cell Size ب) Data ج)Merge د) Split

3- اگر در هنگام حذف یک سل بخواهیم سطر شامل شونده آن خانه را حذف کنیم چه گزینه ای باید انتخاب شود ؟

الف ) Delete entire Column ب) Shift Cells right ج) Shift Cells up د) Delete entire row

------------------------------------------------------------------------فصل8--------------------------------------------------------------

1- پنجره ی تنظیم خصوصیات صفحه چه نام دارد ؟

الف) Font ب) Page Setup ج) Properties د) هیچ کدام

2- اگر بخواهیم کاغذ چاپ به صورت افقی و خوابیده باشد کدام گزینه باید در نظر گرفته باشد ؟

الف) Landscape ب) Portrait ج) Page break د) Margin

3- برای اینکه بتوانیم در Word شرح مختصر یک کلمه را بصورت پاورقی بزنیم از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

الف) End Note ب) Header ج) Footer د) Foot Note

4- کلید میانبر End Note چه می باشد ؟

الف) Alt + ctrl + F ب) Alt + ctrl + D ج)Alt + ctrl + H د) ندارد

---------------------------------------------------------------------------فصل9-----------------------------------------------------------

1- اگر بخواهیم طراحی شکل، دایره رسم کنیم، کدام کلید را باید نگه داریم؟

الف)Alt ب)Shift ج)Ctrl د)Alt+ Ctrl

2- برای تغییر یک تصویر در ابزار Picture از کدام گزینه ی منو ی کلیک راست باید استفاده کرد؟

الف ) Refresh ب)Edit Picture ج)

19,400 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


جزوه کامل درس تایپ رایانه ویژه هنرجویان کاردانش ( رشته ی تصویربرداری ، عکاسی دییجیتال ، گرافیک رایانه و غیره_1592112589_41038_5195_1834.zip8.15 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,400 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت