سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

برای آزمون جامع و32 دومین آزمون ادواری 1399/6/24 شهریور ماه

آزمون طراحی سیاه و سفید

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان


1- با استفاده از خطوط تیرگی و روشنی را در شکل زیر نمایش دهید. (3)


2 شکل زیر کدام ریتم را نشان می دهد. (2)

3- ترکیب بندی حلزونی را رسم کنید. (3)

4- کدام یک از شکل های زیر متقارن نمی باشند؟ (2)

شکل الف شکل ب

5 - با استفاده از نقطه در کادر زیر ایجاد عمق یا همان دوری و نزدیکی را ترسیم کنید. (4)

6- ابزار طراحی گرافیکی به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ (1)

الف- 2 دسته ب- 3 دسته ج 4 دسته د هیچکدام

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- با استفاده از خط در کادر سمت چپ بافت خشن و در کادر سمت راست با استفاده از نقطه بافت نرم بوجود آورید. (4)

بافت خشن بافت نرم

2- شکل هندسی ذوزنقه از ترکیب کدام یک از اشکال زیر بوجود آمده است؟ (2)

الف) مربع و مثلث ب) مثلث و دایره ج) مربع و دایره د) هیچکدام

3- سه مورد از سطوح هندسی را رسم کنید. (6)

4-
کدامیک از انواع خطوط بیان کننده آرامش، سکون و اعتدال و به نظر غیر فعال و بدون حرکت است؟ (2)

الف) خط عمودی ب) خط مورب ج) خط افقی د) خطوط شکسته

5-شکل های مستطیل و مربع جزء کدام یک از دسته های زیر می باشد؟ (1)

الف - منظم ب نا منظم

______________________________________________________________________

1- ابزار طراحی گرافیکی به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ (2)

الف- 2 دسته ب- 3 دسته ج 4 دسته د هیچکدام

2- خطوط به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند آن ها را نام ببرید. (2)

3- در کادر زیر خطوط را به صورتی ترسیم کنید که در جهت مسیر خود بریده بریده یا ممتد باشند. (4)

4 با استفاده از نقطه در کادر زیر مفهوم فضا را نمایش دهید. (3)

5- حجم مخروط و مکعب را رسم کنید. (4)

_________________________________________________________________

1- از برخورد دو سطح در فضا ................. به وجود می آید. (2)

الف)کیفیت ب) ریتم


ج ) خط د) سطح

2- انواع کادرها را در گرافیک نام ببرید و شکل آنها را ترسیم کنید. (4)

3 با استفاده از نقطه در کادر زیر مفهوم فضا را نمایش دهید. (3)

4- ریتم زیر چه نوع ریتمی است؟ نام ببرید. (2)

5- سه شکل هندسی را بکشید و از ترکیب آن ها یک شکل جدید و زیبا به وجود آورید. (3)

6- کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم زاویه ها استفاده می شود؟ (1) .............................

الف) خط کش ب) گونیا ج) نقالهü د) پرگار

_______________________________________________________________________

1 - شکل هندسی ذوزنقه از ترکیب کدام یک از اشکال زیر بوجود آمده است؟ ( 2 )

الف) مربع و مثلث ب) مثلث و دایره ج) مربع و دایره د) هیچکدام

2- کدامیک از انواع خطوط بیان کننده آرامش، سکون و اعتدال و به نظر غیر فعال و بدون حرکت است؟(2)

الف) خط عمودی ب) خط مورب ج) خط افقی ü د) خطوط شکسته

3 ریتم زیر چه نوع ریتمی است؟ نام ببرید. (2) ریتم یکنواخت

4 - در هر کادر موارد نوشته شده را با استفاده از نقطه ایجاد کنید. (4)

سبکی ساکن

5 - در شکل زیر نقطه های طلایی را نشان دهید. (2)

6- ترکیب بندی حلزونی را رسم کنید. (3)


15,840 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید _1599393420_42649_5195_1364.zip1.14 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,840 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت